پست های برچسب: انقباض

11.12.2012

صندوق بين المللی پول از انقباض در اقتصاد ايران خبر داد

رادیوفردا: ارزيابی جديد صندوق بين المللی پول حاکی است که افت رشد اقتصادی ايران ممکن است مقداری بيشتر از رقمی باشد که اخيرا اين نهاد بين المللی از چشم انداز اقتصادی ايران ارائه کرد. صندوق بين المللی پول می گويد که عملکرد اقتصادی در ايران نشانگر «اندکی انقباض» بخاطر تحريم صادرات نفت ايران توسط غرب […]

Free Blog Themes and Blog Templates